Privacyverklaring

InzichtIn is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van InzichtIn is in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die in mei 2018 van kracht wordt.

Deze privacyverklaring is als volgt opgebouwd:
1.    Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
2.    Marketingactiviteiten;
3.    Beveiligingsniveau;
4.    Opslag van gegevens;
5.    Rechten van betrokkenen;
6.    Bewaartermijn gegevens;
7.    Contactgegevens;
8.    Aanpassing privacyverklaring.
 
1.    Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen)
De volgende persoonsgegevens (NAW gegevens) worden door InzichtIn verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met InzichtIn in de breedste zin van het woord:
•    Voor- en achternaam;
•    Bedrijfsnaam;
•    Adresgegevens;
•    E-mailadresgegevens;
•    URL website;
•    Telefoonnummer(s);
•    IBAN-nummer.
Deze overeenkomsten zien hoofdzakelijk op het leveren van administratieve dienstverlening. Om deze diensten te optimaliseren kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van InzichtIn te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.
Daarnaast kunnen andere hierboven niet vermelde persoonsgegevens worden verwerkt, welke door u als betrokkene uit vrije wil worden verstrekt ter uitvoering van de overeenkomst met InzichtIn.
InzichtIn verwerkt in principe geen bijzondere gegevens, waaronder gegevens betreffende ras, geloofsovertuiging, levensovertuiging, seksuele geaardheid, politieke voorkeur, gezondheid, strafrechtelijk verleden of lidmaatschap van een vakbond. InzichtIn behoudt zich echter de mogelijkheid voor deze bijzondere gegevens te verwerken, indien dit van essentieel belang is voor het uitvoeren van de dienstverlening, echter niet zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf of indien deze gegevens door u uitdrukkelijk openbaar zijn gemaakt.
Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden of buitenlandse instellingen tenzij hiervoor door betrokkene toestemming is verleend of een wettelijke verplichting dit noodzakelijk maakt.

2.    Marketingactiviteiten
InzichtIn raadpleegt, in het kader van marketingactiviteiten, periodiek de algemene bezoekgegevens van haar websitebezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyse van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.
Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden zijn hiervan het communiceren met bestaande klanten over (nieuwe) producten en diensten van InzichtIn of om informatie te verstrekken over ontwikkelingen die voor de klant van belang kunnen zijn.

3.    Beveiligingsniveau
InzichtIn beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij valt te denken aan virusscanners en firewalls en gebruik van een versleuteld adresboek en versleuteld online CRM-systeem met zelfstandige beveiliging, verzorgd door de provider. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. De contactgegevens zijn opgenomen onder punt 7.

4.    Opslag van gegevens
De persoonsgegevens worden deels bewaard in fysieke dossiers, welke in een afsluitbare metalen kast worden bewaard waar enkel de onder punt 7. genoemde persoon inzage in heeft. De gegevens worden daarnaast digitaal versleuteld bewaard in een online CRM systeem. E-mailgegevens worden tevens digitaal bewaard in e-mailboxen.

5.    Rechten van betrokkenen
Indien u een relatie met InzichtIn heeft, heeft u middels een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over de producten en diensten van InzichtIn, hiervan schriftelijk bericht doen. Tevens heeft u recht om indien u van mening bent dat de gegevensverwerking onterecht of onjuist plaatsvindt hierover een klacht in te dienen bij de onder 7. genoemde persoon.

6.    Bewaartermijn gegevens
Uw gegevens worden in ieder geval voor de duur van de overeenkomst bewaard. Na sluiting van het dossier worden de gegevens nog 7 jaar bewaard, tenzij wettelijk een langere bewaartermijn verplicht is. Daar waar nodig worden met betrokkene(n) nadere afspraken gemaakt over een afwijkende bewaartermijn.

7.    Contactgegevens
U kunt uw vragen en verzoeken en klachten rond de verwerking van uw persoonsgegevens richten tot:
InzichtIn
Anja Dijkstra
Doorvaart 2a
9101 RE  Dokkum
info@inzichtin.nl

8.    Aanpassen privacyverklaring
InzichtIn behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website (www.inzichtin.nl) worden gepubliceerd.